Ενέργειες


Αρκετές δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του έργου, οι κυριότερες αναφέρονται παρακάτω.

 1. Διακρατικές συναντήσεις

  Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα υπάρξουν διάφορες συναντήσεις από την κοινοπραξία του έργου για το συντονισμό των προσπαθειών όλων των εταίρων για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου και τη διασφάλιση της σωστής συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας.

  Η σελίδα θα ανανεώνεται καθώς το έργο εξελίσσεται.


 2. Ανάλυση αναγκών

  Τα κύρια συμπεράσματα συγκρίνοντας τα εθνικά πλαίσια και υπόβαθρα για την εφαρμογή του περιεχομένου ResEUr εκπαίδευσης που αναφέρονται στο Ανάλυση Αναγκών. Μας παρέχει τη βάση για τη διακρατική μεταφορά του προϊόντος.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δέστε πιο κάτω.


 3. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών

  Έως και 15 εκπαιδευτές θα εκπαιδευτούν σε μια εκδήλωση εκπαίδευση των εκπαιδευτών στην Τσεχία. Οι εκπαιδευτές θα εκπαιδεύουν περαιτέρω εκπαιδευτές στους οργανισμούς / χώρες τους. Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσουν 18 εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια του έργου.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δέστε πιο κάτω.


 4. Πιλοτική εκπαίδευση

  Ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν 100 φοιτητές χρησιμοποιώντας διαδίκτυο και / ή διδασκαλία στην τάξη. Σχόλια από συνεδρίες πιλοτικής εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού.

  Η σελίδα θα ανανεώνεται καθώς το έργο εξελίσσεται.


 5. E-learning μαθήματα

  Το μεταφερόμενο πρόγραμμα ResEUr θα διαμορφωθεί πλήρως στην πλατφόρμα Moodle ECQA.

  Η σελίδα ανανεώνεται καθώς το έργο εξελίσσεται.


 6. ECQA Πιστοποίηση

  Οι ερωτήσεις του τεστ θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα κριτήρια απόδοσης της Κάρτας Δεξιοτήτων. Ένα υποσύνολο από αυτές τις ερωτήσεις θα διατεθεί στην Πύλη Επιδεξιότητας ECQA για την αυτο-αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δέστε πιο κάτω. Για το ECQA πηγαίνετε στη σελίδα http://www.ecqa.org/.
© 2013-2021 RPIC-ViP s.r.o.